Logo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli

RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców

Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli dla rodziców

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wojska Polskiego 9. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Bogusław Gorczyca, e-mail: iod@slo.vot.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. 
4. Dane osobowe uczniów i rodziców  są powierzane firmie Vulcan Sp.Zo.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6 w celu prowadzenia e-dziennika. 
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 

6. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły: http://www.zso2.edu.pl w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 10 lat a następnie trwale usuwane. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa)  przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia zbieranej przez wychowawców.
7. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica. 
8. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu: 
- zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły; 
- ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły; 
- wyjaśnienia sytuacji konfliktowych; 
- ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży; 
- zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej; 
- zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system.Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
9. Posiada Pani/Pan prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
- przenoszenia danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
Administrator Danych Osobowych

DO WAKACJI 2019 POZOSTAŁO

3

dni

17

godzin

20

minut

23

sekund

Najnowsze galerie