Logo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli

Zasady rekrutacji 2018/2019

Zasady rekrutacji 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA
 PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PIERWSZYCH KLAS 
 SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
 im. Cypriana Kamila Norwida
 W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 Naboru kandydatów na rok szkolny 2018/2019 dokonywać będzie komisja rekrutacyjna  powołana przez Dyrektora szkoły w dniu 15 lutego 2018 r. w składzie:
 przewodnicząca: wicedyr. Irena Kutyła
 członkowie: M. Ciołkosz, J. Siewielec, E.Węgiełek, C. Zarzycka, Ja. Figurniak, K. Wcisło, T. Zontek, B. Wiatrowicz, B. Gorczyca, M. Zybura która na podstawie:

 - art.9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) 

 - ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2017r.

 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


 - zarządzenia Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie  rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 ustaliła zasady i kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

I. Założenia ogólne.
 1. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym.
 2. Wyboru klasy kandydaci dokonują na etapie rekrutacji. 
 3. W każdej klasie nauczanie od klasy drugiej co najmniej trzech przedmiotów na poziomie  rozszerzonym.
 4. Wiodący język obcy to angielski - nauczanie w grupach wg stopnia zaawansowania.
 5. Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub francuski - nauczanie w grupach wg zaawansowania.
 6. Tygodniowa liczba obowiązkowych zajęć wynosi odpowiednio: kl.I - 30, kl.II - 32, kl.III - 29 oraz we wszystkich klasach zajęcia dodatkowe jak religia lub etyka, WDŻ i inne zaproponowane przez szkołę. 
 7. Możliwość nauki dodatkowo języka łacińskiego i hiszpańskiego. 
 
II. Szkoła proponuje nauczanie w ośmiu pierwszych klasach o następujących rozszerzeniach:
 1A – klasa humanistyczna:
 - obejmuje poszerzone treści nauczania z języka polskiego, historii i wos-u 
 - pod kątem studiów humanistycznych i społecznych /np. prawo, socjologia, polonistyka, dziennikarstwo, europeistyka i inne / 
 1B – klasa biologiczno – chemiczna z matematyką:
 - o rozszerzeniu z zakresu biologii , chemii, matematyki 
 - pod kątem studiów medycznych i przyrodniczych / np. medycyna, stomatologia, farmacja, chemia , biologia, kosmetologia, fizjoterapia…/
 1C - klasa matematyczno – fizyczno - informatyczna z językiem angielskim:
 - obejmuje poszerzone treści nauczania z matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego, 
 - pod kątem studiów inżynieryjnych, technicznych, informatycznych, ekonomicznych 
 1D – klasa matematyczno – geograficzno - informatyczna z językiem angielskim:
 - obejmuje poszerzenie treści nauczania z matematyki, geografii, informatyki i j. angielskiego
 - pod kątem studiów ekonomicznych, społecznych, technicznych, turystyczno- rekreacyjnych
 1E - klasa matematyczno – geograficzna z językiem angielskim: 
 - o rozszerzeniu matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie i j. angielskiego
 - pod kątem studiów prawniczych, społecznych, ekonomicznych
 1F - klasa biologiczno - chemiczno - matematyczna:
 - o rozszerzeniu biologii, chemii, matematyki
 - pod kątem studiów medycznych i przyrodniczych / biologia, chemia, fizjoterapia, farmacja.../ 
 1G - klasa sportowa * 
 - o rozszerzeniu biologii, geografii, języka angielskiego 
 - pod kątem studiów fizjoterapeutycznych, turystycznych, wychowania fizycznego
 * O przyjęciu do klasy decydują potwierdzone przez trenerów predyspozycje oraz udokumentowane osiągnięcia sportowe i test sprawnościowy. 
 Nabór do klasy sportowej odbywa się poza systemem elektronicznym.
 1H - klasa matematyczno – fizyczno - informatyczna z językiem angielskim:
 - obejmuje poszerzone treści nauczania z matematyki, fizyki, informatyki, j. angielskiego, 
 - pod kątem studiów inżynieryjnych, technicznych, informatycznych, ekonomicznych 

III. Kryteria.
 O przyjęciu do klasy pierwszej decydować będzie suma punktów uzyskanych przez kandydata w tym:
 1. Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego przeliczane na punkty:
 a/ z języka polskiego, historii i wos, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2
 b/ z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2
2. Przeliczenie stopni z czterech przedmiotów:
 we wszystkich klasach:
- język polski
- język obcy / ten, z którego kandydat uzyskał lepszy stopień /
- matematyka
 oraz - 1 przedmiot do wyboru przez kandydata spośród następujących: historia, biologia, fizyka, geografia, chemia 
 Stopnie na punkty będą przeliczane w następujący sposób: 
 celujący – 18 punktów bardzo dobry – 17 punktów dobry – 14 punktów 
 dostateczny – 8 punktów dopuszczający - 2 punkty
 3. Inne osiągnięcia kandydata to: 
 1/ świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt. 
 2/ osiągnięcia kandydata:
 a) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim konkursów organizowanych przez kuratora oświaty:
 - tytułu finalisty - 10 pkt.
 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 c) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:
 - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.
 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -2 pkt.
 d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych 
 organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
 na szczeblu: 
 - międzynarodowym - 4 pkt. - krajowym - 3 pkt. wojewódzkim - 2 pkt. powiatowym - 1 pkt. za wszystkie osiągnięcia pp d - max 18 pkt 
 e) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkoły, wolontariat – 2 pkt. 
4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego w sposób następujący:
1/ z języka polskiego, matematyki:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty 
2/ z historii i wiedzy o społeczeństwie:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty = liczbę pkt po zsumowaniu dzieli się przez 2
3/ z biologii, geografii, fizyki, chemii: 
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty = liczbę pkt po zsumowaniu dzieli się przez 4
4/ z języka obcego nowożytnego:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 18 punktów
c) dobry 13 punkty
d) dostateczny 8 punkty
e) dopuszczający 2 punkty
Wykaz konkursów przedmiotowych / o których mowa w p.3 b,c,d / organizowanych przez  Kuratora Oświaty i innych - ZAŁĄCZNIK NR 2 zarządzenia 5/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.
 5. Niezależnie od w/w kryteriów przyjmowani będą laureaci olimpiad przedmiotowych.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 pierwszeństwo mają:
- kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi orzeczeniem lub opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, następnie, w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata albo jednego lub obojga rodziców,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - objęcie kandydata pieczą zastępczą
IV. Wymagane dokumenty: 
- wniosek o przyjęcie do szkoły – wygenerowany z systemu elektronicznego 
 Do wniosku dołącza się:
 - pisemną zgodę rodziców a w razie konieczności:
 - oświadczenie o wielodzietności z klauzulą: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." 
 - orzeczenie o niepełnosprawności
 - opinię publicznej poradni psych. - pedagogicznej w sprawie problemów zdrowotnych
 - dokumenty poświadczające samotne wychowywanie /np. wyrok sądu o rozwodzie, separacji, oświadczenie o samotnym wychowywaniu z ww. klauzulą /
 - dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą
- świadectwo ukończenia gimnazjum 
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- karta zdrowia i szczepień / po zakończeniu rekrutacji /
- dwa zdjęcia ( podpisane na odwrocie, po przyjęciu do szkoły)
 V. Terminy:
od 7 maja do 11 czerwca 2018 r.- składanie wniosków
od 7 do 11 maja 2018 r.- - składanie wniosków do szkoły mistrzostwa sportowego
do 31 maja 2018 r.- – sprawdzian uzdolnień do klasy sportowej
do 4 czerwca 2018 r. - upublicznienie listy kandydatów z pozytywnym wynikiem prób sprawności fizycznej 
od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 - przyjmowanie potwierdzonych przez dyrektora gimnazjum kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego - dotyczy kandydatów, którzy w rekrutacji elektronicznej samodzielnie zakładali konta (np. uczniowie z powiatu niżańskiego) 
od 7 maja do 27 czerwca 2018 r. - postępowanie rekrutacyjne - weryfikacja wniosków
29 czerwca 2018 r., godz. 10:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych 
od 29 czerwca do 6 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie: oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
9 lipca 2018 r., godz. 10:00 - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych
Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół. 

VI Inne ustalenia Komisji 
1. Rekrutacja prowadzona będzie systemem elektronicznym. 
2. Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
3. Listy kandydatów i przyjętych zapisuje się wg kolejności alfabetycznej.
4. Umieszcza się na niej informację o najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia oraz datę i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5. W terminie do 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia do szkoły.
6. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od złożenia wniosku i zawiera: przyczyny nieprzyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych  przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Rodzić kandydata może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.
8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.
9. Od rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
10. Dane osobowe kandydata zebrane w celach rekrutacyjnych przechowuje się:
 - osób przyjętych przez okres nauki w szkole
 - osób nieprzyjętych przez rok, chyba że została wniesiona skarga do sądu, wówczas do wyroku sądowego.
11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie danych.
12. Informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji umieszczone zostaną na stronie internetowej  www.zso2.edu.pl
 Ponadto informacji udziela:
Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 9
tel. 8-44-87-16 lub tel./fax 8-42-18-33 www.zso2.edu.pl e-mail:zsonr2sw@tg.onet.pl

DO WAKACJI 2019 POZOSTAŁO

153

dni

15

godzin

34

minut

3

sekund

Najnowsze galerie